INFORMACJE

Informacje o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Łomży.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i System Gospodarki Odpadami w Łomży powstał w 2013r.

Głównym priorytetem PSZOK-u jest bezpieczne i bezpłatne przyjęcie selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz osiągnięcie konkretnego wyniku ekologicznego, polegającego na zwiększeniu ilości odzyskiwanych surowców wtórnych. Efekt ten można uzyskać tylko poprzez zmobilizowanie naszych mieszkańców do segregowania odpadów. Istotnym aspektem jest to, że Miasto ma obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu,  przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych. 

W PSZOK można pozbyć się następujących odpadów:

 • elektrośmieci,
 • przeterminowanych leków,
 • farb i lakierów,
 • świetlówek,
 • baterii,
 • olei,
 • chemikalii,
 • gruzu,
 • odpadów wielkogabarytowych,
 • plastiku,
 • szkła,
 • papieru,

Dzięki Funduszom Unijnym które pozyskaliśmy na „Przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży” gdzie wartość dofinansowania ze środków UE wynosi: 1.771.076,32 zł (73,78%) będziemy w stanie zapewnić naszym mieszkańcom praktyczny z nowoczesnymi rozwiązaniami punkt odbioru selektywnie zebranych odpadów.

DEKLARACJE – Jak i kiedy składamy

Wspólnie dbajmy o nasze miasto

 • Należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszą deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • zapewnić we własnym zakresie pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych (Pojemnik koloru CZARNEGO),
 • utrzymywać ww. pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 • prowadzenie selektywnej zbiórki, zgodnie za zasadami obowiązującymi w Łomży,