Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | tel: 600 969 201

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży.

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-04.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • pliki, które są zeskanowane w formie obrazka, poprzez to programy wspomagające osoby niewidome nie są w stanie odczytać danego dokumentu.

Deklarację sporządzono dnia 2021.03.16 na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Informatyka Partnerstwo Handel Jacek Kulka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest Ewelina Głębocka. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym pszok@zgo.lomza.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 600 969 201. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

  • budynek jest parterowy, bez zbędnych schodów. Wejście główne do budynku (biura) usytuowane od frontu. Wejście główne drzwiami o szerokości 100 cm, bez progów. Plac PSZOK usytuowany z lewej strony budynku. Wjazd na plac oznaczony, widoczny szlaban z lampą sygnalizującą,
  • korytarz budynku PSZOK jest prosty i szeroki. Oznaczenia dróg ewakuacyjnych są podświetlane, nawet w momentach awarii zasilania,
  • łazienka dla klientów w budynku przestronna, przystosowana dla osób z niepełnosprawnością,
  • wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością tuż przy wjeździe na plac PSZOK,
  • możliwy wstęp z psem asystentem,
  • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Skip to content